Connect with us

Glas naroda

Koprivica: Očistićemo bezbjednosne službe od onih koji su imali kontakte sa kriminalnim grupama

Published

on

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica najavio je da će bezbjednosne službe očistiti od onih koji imaju kontakte sa kriminalnim grupama i koji su sticali imovinu koju ne mogu objasniti u postupku pred nadležnim organima.

Kazao je i da transkripti telefonskih komunikacija nekadašnje šefice pravosuđa Vesne Medenice govore o tada uspostavljenoj vladavini strahom, koja je za posljedicu imala deformisanu motivaciju i svijest unutar institucija:

“Došlo je do sprege državnih i kriminalnih struktura, pa je tako i predsjednica Vrhovnog suda kao član OKG (Organizovane kriminalne grupe) bila na čelu mreže koja je vršila protivzakoniti uticaj”.

U intervjuu “Vijestima” rekao je i da je vrijeme nedodirljvih prošlo najviše zbog odlučnog i neselektivnog rada, prije svega Specijalnog državnog tužilaštva, i naglasio da je ubijeđen da će nakon izbora vrhovnog državnog tužioca tužilačka grana još jače i hrabrije krenuti sa završavanjem ogromnog broja predmeta…

Najavili ste da bi parlament trebalo što prije da izabere Savjet Agencije za sprečavanje korupcije, kako bi se izabrao novi čelnik te agencije. Da li ste razgovarali o tome sa partnerima sa kojima činite vlast i kada bi to pitanje moglo biti na dnevnom redu?

Shodno Zakonu o sprečavanju korupcije članove Savjeta Agencije bira Skupština, na predlog radnog tijela nadležnog za poslove antikorupcije. Shodno tome, podnio sam inicijativu predjedniku Skupštine zbog potrebe pokretanja postupka izbora novog Savjeta, jer je postojećem Savjetu istekao mandat 31. jula 2023. godine. U odnosu na moju inicijativu predsjednik Skupštine je izrazio pozitivan stav, te prema tome predstoji preduzimanje daljih formalno-pravnih radnji na tom planu.

Cijeneći činjenicu da je Savjetu istekao mandat, obaveza Vlade kao organa koji vodi politike i strateške pravce u oblasti korupcije je da ne dozvoli da jedan tako bitan organ, koji uživa potpunu samostalnost, bude bez nadzora i kontrole. Naime, Evropska komisija je u izvještaju za 2023. godinu konstatovala značaj samostalnosti Agencije za sprečavanje korupcije i potrebi njene pune profesionalizacije u kadrovskom smislu i potpune nezavisnosti u smislu zapošljavanja i finansija.

Upravo sve ovo što treba da ima jedan organ za borbu protiv korupcije mora da prati i izbor tijela koji vrši nadzor nad radom Agencije, kako se ne bi ostavio prostor za eventualno funkcionisanje i donošenje bitnih kadrovskih i finansijskih odluka bez kontrole i nadzora i davanja moći pojedincu (u ovom slučaju direktoru Agencije) za donošenjem neracionalnih odluka i odluka po štetu ne samo Agencije, već i države. Vlada je pokazala u prethodnom periodu spremnost za rješavanjem političkih problema i odmrzavanja ispunjenja obaveza iz Poglavlja 23, na način što je izabran sedmi sudija US i preostali članovi Sudskog savjeta.

Kao što se tu pokazala zrelost kod poslanika nadam se da će se i ovdje pokazati zrelost u dijalogu i izboru Savjeta u što kraćem roku jer ujedno Savjet bira i razrješava direktora Agencije, a velika je potreba i preporuka EK i GRECO kao tijela Savjeta Evrope da Agencija ima autonomiju i bude otporna na politički uticaj i uticaj interesnih grupa koji su u sprezi sa mafijom, pa mislim da je preporuka EK i Savjeta Evrope dovoljan motiv da poslanici pokažu spremnost da CG guraju ka EU i razvijenim državama koje su u potpunosti prihvatile najbolje standarde u borbi protiv korupcije.

Vlada je odlučna da započne i izmjene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije shodno preporukama EU i analizama Savjeta Evrope koje su rađene na važeći tekst Zakona i da pitanje usvajanje Zakona prati konstantna komunikacija sa EU i Savjetom Evrope, kako bismo došli do najboljeg mogućeg rješenja.

Vlada će po Novoj godini obrazovati novi Nacionalni savjet za antikorupciju i ubrzati izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije koju CG od 2015. godine nema, kada je istekla Strategija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Nadam se da su ovi pozitivni koraci koje Vlada preduzima dovoljni i za parlament, kako bi izbor Savjeta Agencije bio još jedan korak bliže ka članstvu u EU.

Javno ste iskazali nezadovoljstvo radom direktorice ASK-a Jelene Perović. Smatrate li “normalnom” činjenicu da je ona na toj poziciji i tri godine nakon što ste pobijedili DPS u avgustu 2020?

Rad rukovodstva ASK u prethodnom periodu obilježen je selektivnošću i političkom pristrasnošću, što je nedopustivo.

Zakon o sprečavanju korupcije propisuje da direktora Agencije bira Savjet na osnovu javnog konkursa na period od pet godina, a takođe Zakon propisuje i postupak razrješenja direktora gdje je i to u nadležnosti Savjeta. Kao što sam dao odgovor u prethodnom pitanju, jasno je da je bilo potrebno promijeniti Savjet Agencije kako bi se i mogao izvršiti eventualno izbor novog direktora Agencije, a za izbor novog Savjeta je ponovo morao postojati konsenzus u parlamentu što u prethodnom periodu nije postojalo, jer smo svjedoci da je dva puta Vlada gubila povjerenje parlamenta i da Skupština nije mogla da okupi jasnu i dosljednu većinu za sprovođenje reformi. Pored toga, bojkot velikog dijela Skupštine uticao je na njen rad, što je i konstatovano u Izvještaju EK o Crnoj Gori za 2023. godinu kao veliki problem u EU integracijama.

Takođe, kao što sam rekao Agencija je organ sa potrebom da bude samostalan i profesionalan bez uticaja politike, pa bilo kakvo rješenje smjene direktora koje nije u skladu sa zakonom bi samo pogoršalo poziciju Crne Gore u pregovorima sa EU i kod ispunjavanja preporuka Savjeta Evrope, te upravo zato treba ovom pitanju pristupati samo i isključivo u skladu sa važećim propisima i prihvaćenim međunarodnim i EU standardima.

Danas, pak, postoji snažna reformska volja koju dokazuju obavljena imenovanja u pravosuđu, a preduzete su i početne inicijative, te očekujem da u što skorijem periodu dobijemo nov, nepristrasan i profesionalan Savjet ASK.

Možete li nam bliže objasniti plan da se sprovede veting u pravosuđu, a nedavno ste izjavili i da je ANB-u potreban veting? Šta bi to u praksi podrazumijevalo? (Šta mislite i o dokumentu prethodne vlasti koja je zagovarala da se taj proces sprovede u tri faze)…

Pitanju vetinga u pravosuđu i eventualno u ANB treba pristupiti fazno, tj. za bilo koji korak da se odluči Vlada tražiće se prethodno konsultacija sa Evropskom komisijom, i tu poruku smo poslali Evropskoj komisiji tokom prvih sastanaka koje je Vlada imala sa predstavnicima EK. Sudstvo i tužilaštvo se i dalje smatraju podložnim političkom uticaju, a nivo povjerenja javnosti u sistem pravosuđa i dalje je nizak. Ovo je uglavnom zbog nedovoljne kulture vladavine prava u relevantnim institucijama i nedostataka u relevantnom zakonodavstvu. Istovremeno, prema Izvještaju EK za 2023. godinu izvršna i zakonodavna vlast moraju da izbjegavaju javnu diskreditaciju sudstva.

Sa druge strane svjesni smo činjenice da su se sudske odluke naručivale posredstvom sms poruka, da su pojedine sudije, po sopstvenom priznanju pred nadležnim organima zabijali glavu u pijesak u strahu od odmazde bivše predsjednice Vrhovnog suda, te polazeći od toga ali i brojnih drugih slabosti sistema neophodna je suštinska reforma. Izbor pravosudnih zvaničnika je ključni preduslov reforme, jer će postupke ocjenjivanja i odgovornosti tužilaca i sudija sprovoditi oni, a ne političari. U tom smislu preostaje da se obavi najvažniji pravosudni izbor, a to je izbor VDT-a. Osim toga izbor VDT-a je ključni korak za ubrzanje EU integracija.

Sve navedeno zahtijeva od nas detaljnu analizu i šire konsultacije, i naravno da Vlada neće odbaciti nijedan dobar materijal i analizu bilo koje prethodne Vlade, ako ona ide u smjeru da se pitanje pravosuđa riješi u skladu sa EU standardima i mišljenju Venecijanske komisije, i da pitanje eventualnog vetinga bude rješenje struke koje je dobijeno uz konsultaciju sa partnerima, a ne da bude rješenje politike i političkih stavova. Takođe, oblast nacionalne bezbjednosti je pitanje i evroatlantskih integracija i punopravnog članstva u NATO, pa samim tim pitanje ANB je i potreba konsultacije sa NATO-om i poštovanje najvećih standarda u ovoj oblasti.

Radićemo na iznalaženju najboljeg modela kako bi se službe bezbjednosti pročistile od lica koja imaju kontakte sa kriminalnim grupama, koje su zloupotrebljavale položaj i sticale imovinu koju ne mogu objasniti u postupku pred nadležnim organima.

Kada bismo mogli da očekujemo najavljeno formiranje Specijalnog suda i kako mislite da se popuni sudijski kadar? Šta će formiranje tog suda doprinijeti u rješavanju nagomilanih predmeta iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije?

Vlada je već posredstvom Ministarstva pravde obrazovala radnu grupu za izradu Zakona o sudovima koji će tretirati i pitanje Specijalnog suda, gdje će pored Venecijanske komisije svoje mišljenje dati i EK posebno sa aspekta standarda EU i efikasnosti takvih sudova na području EU. Naime, svjedoci smo da postupci pred Višim sudom traju predugo, a neki značajni postupci nisu ni započeti pa nas na to upozorava i EK u Izvještaju za 2023. godinu gdje se konstatuje da bilans ostvarenih rezultata istraga i krivičnog gonjenja u slučajevima korupcije na visokom nivou je poboljšan, ali tek treba da bude dodatno konsolidovan. Nasuprot tome, bilans ostvarenih rezultata vezano za suđenja i pravosnažne presude u ovim slučajevima gotovo da i ne postoji.

Ova konstatacija EK se ponavlja dugi niz godina u izvještajima, pa samim tim smo spremni da damo odlučan odgovor rješavanju najtežih slučajeva organizovanog kriminala i visoke korupcije kroz efikasno vođenje sudskih postupaka i donošenja pravosnažnih presuda koje su odraz kvalitetne istrage, a ne odraz loše istrage i oslobaćajućih odluka očigledno sa željom zaštite pojedinaca i moćnika.

Naravno, da prilikom osnivanja Specijalnog suda vodiće se računa i o procesnim zakonima kako bi se u potpunosti uskladio sistem borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije sa standardima EU.

Kadar za Specijalni sud bi morao ispuniti stroge zakonske uslove, te bi to faktički značilo da su prošli provjeru vetinga.

Mislite li da bi pitanje kadrova u bezbjednosnom sektoru moglo dovesti do ozbiljne krize vlasti, s obzirom na poruke koje stižu iz Vaše i najjače vladajuće stranke PES-a? Imate li presjek stanja u bezbjednosnim službama?

Unutar vlasti nema krize, niti je bilo povoda za istu, uprkos medijskim spekulacijama. Odnosi Demokrata i PES su izuzetno prijateljski i strateški usmjereni. Svako demokratsko društvo podrazumijeva izvjesnu dinamiku, a ona se u ovom slučaju realizuje u granicama legalnosti, poštovanja zakona i sudskih odluka, kao i demokratske i političke kulture.

Zakonska je obaveza da se godišnji izvještaji o radu podnose Vladi do kraja marta 2024. godine, a konkretne akcije nadležnih organa u prethodna dva mjeseca pokazale su da nema više nedodirljivih, zato što na pozicijama odlučivanja nema dužnika tajkuna i interesnih grupa.

Šta mislite o radu Predraga Šukovića na čelu Specijalnog policijskog odjeljenja? Da li imate informacije da je on kreator nekih afera protiv PES-a i znate li da li je zbog toga neko iz tog pokreta podnio krivičnu prijavu protiv njega?

Pitanje da li sam zadovoljan radom šefa SPO-a nije pitanje za mene, jer o navedenom isključivo može riječ u konačnom dati GST i direktor Policije, jer je po Zakonu o specijalnom državnom tužilaštvu propisano da rukovodioca SPO postavlja direktor Policije uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca, te želim da naglasim da će Vlada dati punu podršku u radu SDT-a i SPO-a u narednom periodu, jer nam je to jedan od strateških planova i zadataka za vrijeme našeg mandata, uz naravno poštovanje pune samostalnosti SDT-a.

Kako komentarišete odnos koji je nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica imala sa pojedinim sudijama, a sudeći na osnovu transkripata koje “Vijesti” danima objavljuju?

U tom odnosu je uspostavljena nezakonita nadređenost predsjednice Vrhovnog suda u odnosu na druge sudije, jer je bio uspostavljen obrazac prema kojem predsjednica Vrhovnog suda izdaje naredbe i diktira odluke nižerangiranim sudijama. Prema međunarodnim standardima i domaćem pravu sudije treba da budu zaštićene od neprimjerenog uticaja, kako izvan, tako i unutar pravosuđa.

Na ovo pitanje ću vas napomeniti da je Regionalan inicijativa za anikorupciju (RAI) čiji je član CG donijela Deset principa za unapređenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u zemljama koje pristupaju EU, zemljama kandidatima i trećim zemljama – koje je objavila na svom sajtu i Agencija za sprječavanje korupcije.

Četvrti princip između ostalog govori da: “Svi građani treba da imaju jednake šanse za rad u javnim službama. Zapošljavanje i napredovanje u službi mora se regulisati objektivnim i na zaslugama zasnovanim kriterijumima’’.

Mislim da je suvišan komentar da neko ko treba da poštuje ove pricipe nije iste ispoštovao kod izbora za mjesto direktora, gdje definitivno nije pod jednakim uslovima data šansa za izbor direktora Agencije, što i svjedoči prepiska između bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i gospođe Perović.

Nadam se da će navedene prepiske naći konačan sudski epilog, ali svakako postupak direktorice ASK ne odražava integritet jednog rukovodioca, niti liderstvo, posebno ako se radi o činjenici da ista rukovodi glavnom institucijom za borbu protiv korupcije i sprečavanje sukoba interesa.

Osim toga miješanje predsjednice Vrhovnog suda u rad i donešenje odluka ostalih sudija je klasičan primjer gaženja prava na pravično suđenje.

Šta nam kao građanima poručuje ta komunikacija – svjedoči li o jednom vremenu?

Vrijeme nedodirljivih je prošlo i ono je iza nas zahvaljujući odlučnom i neselektivnom radu prije svega SDT-a kojem ovom prilikom želim još jednom da pružim podršku u daljem radu i ubijeđen sam da nakon izbora VDT-a tužilačka grana će još jače i hrabrije krenuti sa završavanjem ogromnog broja predmeta koji su trenutno u radu i konstantno pristižu. Ova Vlada će prije svega raditi na prevenciji korupcije, težiće da društvo učinimo imunim na korupciju i nadam se da takav pristup kao plod će imati da funkcioneri i nosioci javnih funkcija budu ljudi od integriteta i ljudi koji će samo i isključivo na principu zasluga biti birani, a ne nikako po političkoj, nepotističkoj ili nekoj drugoj liniji.

Svjedoci smo prvo da je uspostavljena vladavina strahom koja je imala za posljedicu deformisanu motivaciju i svijest unutar institucija, i drugo došlo je do sprege državnih i kriminalnih struktura, pa je tako i predsjednica Vrhovnog suda kao član OKG bila na čelu mreže koja je vršila protivzakoniti uticaj.

Ubrzaćemo umrežavanje institucija za razmjenu podataka

Prethodna Vlada nije ispunila obećanje preseljenja SDT-a i SPO u staru zgradu vlade, ali ni pristup bazama podataka. Kada se očekuje selidba tih institucija u zgradu stare vlade, šta ste do sada uradili u tom procesu?

Vlada je već na prvim sjednicima usvojila Informaciju gdje je planirano preseljenje SDT-a u staru zgradu vlade, što će za rezultat imati neuporedivo bolje uslove za rad tužilaštva. Ministarstvo pravde je obrazovalo međuresorsku radnu grupu u kojoj je i predstavnik mog kabineta. Radna grupa će intenzivirati i pratiti projekat preseljenja, koji treba da odvija fazno, da prva faza bude iseljenje državnih organa koji se trenutno nalaze u staroj zgradi vlade, što bi omogućilo adaptiranje postojećih prostorija u zgradi, a potom i preseljenje.

Ovo je za Vladu jedan od prioriteta, kao što je i prioritet konačno umrežavanje nadležnih institucija za razmjenu podataka (tzv. interoperabilnost) na osnovu Sporazuma za unapređenje saradnje u oblasti kriminala o automatskoj razmjeni podataka između ključnih institucija. Potpisnici Sporazuma su MUP, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Vrhovni sud Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, Sudski savjet, Centralna banka Crne Gore i Sektor za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije.

Vlada je već na sjednici od ove nedjelje usvojila Informaciju kojom će se ubrzati mrežno uvezivanje nadležnih organa kako bi u potpunosti zaživjela razmjena podataka, a projekat će voditi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Mijenjaćemo Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom

Koje izmjene ključnih zakona se mogu uskoro očekivati? Šta je sa “anti-mafija” zakonom?

Ključni zakoni u mandatu ove Vlade su vođeni prije svega preporukama EK iz izvještaja za 2023. godinu, a to su:

– Izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kao i Izmjene Zakona o Državnom tužilaštvu, uvažavajući sve već postojeće preporuke Evropske komisije, mišljenja Venecijanske komisije, kao i preporuke Grupe država Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), i da ih uskladi sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima o nezavisnosti pravosuđa i autonomiji tužilaštva, kao i njihovoj nepristrasnosti, odgovornosti i profesionalnosti.

Prioriteti Vlade su borba protiv korupcije, pa samim tim će se raditi poslije Nove godine na tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, gdje će se uzeti u obzir svi komentari Evropske komisije, anagažovati međunarodni eksperti (iz država EU), kako bi postupak oduzimanja imovine bio u potpunosti usaglašen sa najboljim EU standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Izvor: Vijesti

Glas naroda

Demokrate insistiraju da ulica u Podgorici dobje ime po ubijenom Pavlu Bulatoviću

Published

on

Predlog Demokratske Crne Gore da ulica u Podgorici ponese ime bivšeg saveznog ministra odbrane Pavla Bulatovića, koji je ubijen 7. februara 2000. godine u Beogradu, još nailazi na otpor sledbenika politike bivšeg režima.

Odbornik Demokrata u parlamentu glavnog grada Crne Gore Vladimir Čađenović saopštio je da oni, uprkos negodovanju pojedinih opozicionih partija, ostaju čvrsto pri kandidovanom predlogu koji će se naći na dnevnom redu jedne od narednih sjednica opštinskog parlamenta.

Pavle Bulatović to zaslužuje. Radi se o jednom od najboljih sinova Crne Gore koji je nevino prolio krv boreći se protiv začetka organizovanog kriminala i koji je u Crnoj Gori uživao veliki ugled. Negativni komentari su potpuno neutemeljeni, a oni koji tako nešto tvrde treba to i da dokažu, poručio je Čađenović.

Pavle Bulatović je početkom devedesetih bio funkcioner DPS i ministar unutrašnjih poslova u Vladi Mila Đukanovića. Nakon rascepa u toj partiji on se priklonio struji Momira Bulatovića. Za saveznog ministra policije izabran je 1992. godine u Vladi Milana Panića. Već naredne godine izabran je za saveznog ministra odbrane i to mjesto je pokrivao u vladama Radoja Kontića i Momira Bulatovića.

Ulice i trgovi u Podgorici se mogu, prema pravilniku, imenovati po državnicima, vojskovođama, vladikama, herojima koji su zadužili Crnu Goru, te ličnostima koje su dale  naučni, kulturni, prosvetni i sportski doprinos razvoju Crne Gore.

(Novosti)

Nastavi Citanje

Geopolitika

Bajden o Putinu: “Ludi kučkin sin”, Putin o Bajdenu: Shvatamo šta se događa u SAD

Published

on

Ruski predsjednik Vladimir Putin reagovao je danas na izjavu američkog kolege Džozefa Bajdena koji ga je nazvao “ludim k******m sinom”, rekavši da je to adekvatna reakcija šefa Bijele kuće.

– Rekao sam da ćemo sarađivati sa bilo kojim predsjednikom, ali vjerujem da je za nas, za Rusiju, Bajden poželjniji. I, sudeći po ovome što je rekao, potpuno sam u pravu, jer je ovo adekvatna reakcija na ono što je rečeno sa moje strane – rekao je Putin novinarima, prenosi TASS.

Američki predsjednik Džozef Bajden nazvao je ranije danas ruskog predsjednika Vladimira Putina “ludim kučkinim sinom”, navodeći da zbog njega i drugih uvijek mora da se brine o mogućem nuklearnom sukobu, iako su, kako je naveo, klimatske promjene egzistencijalna prijetnja za čovečanstvo.

Putin je dodao da Bajden ne bi mogao da mu kaže: “Volođa, bravo, hvala, pomogao si mi puno.”

– Mi shvatamo šta se tamo događa sa unutrašnjepolitičkog aspekta i takva reakcija je apsolutno adekvatna. Znači, bio sam u pravu – rekao je Putin.

Bajden je i ranije u javnosti koristio uvredljivi izraz “k****n sin”, pa je tako u januaru 2022. godine nazvao izvještača Foks njuza iz Bijele kuće.

Nastavi Citanje

Glas naroda

SDT priprema finansijsku istragu protiv Grandovaca zbog šverca cigareta!

Published

on

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) priprema se da započne finansijsku istragu u predmetu protiv takozvane ekipe iz Granda, zbog međunarodnog šverca cigareta, saznaju Vijesti nezvanično.

Više osoba uhapšeno je velikoj akciji pripadnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a kao jedan od navodnih organizatora krijumčarenja označen je Aleksandar Aco Mijajlović, neformalni suvlasnik kompanije Bemaksa.

Istražiteljima, tvrde upućeni, predstoji ogroman posao da isprate trag novca i utvrde na koga se sve vodi milionski vrijedna imovina koja se dovodi u vezu sa osumnjičenima i povezanim licima…

Mijajlovićevog imena zvanično nema u toj firmi, iako godinama slovi za suvlasnika tog građevinskog giganta.

On je jedini vlasnik firme “Easy Drive”, koja je registrovana 2007. godine za iznajmljivanje automobila – renta kar, ali se bavila i građevinarstvom.

Ta firma imala je nekoliko višemilionskih poslova povezanih sa firmom “Bemaks” i Prvom bankom. Registrovana je na istoj adresi kao i “Bemax”, “Genex” i više drugih povezanih firmi.

Prema podacima iz registra firma je za period 2020, 2021. i 2022. godine ostvarila neto profit od 1,9 miliona eura.

Prema podacima iz katastra, u vlasništvu firme je i 1.000 kvadrata poslovnog prostora u Podgorici, veliki zemljišni kompleks i hale u Podgorici gdje je bila fabrika “Titeks”, preko šest hiljada kvadrata zemljišta u Miločerskom parku…

Stečajna uprava “Vektre Montenegro”, bivše kompanije biznismena Dragana Brkovića, u septembru prošle godine saopštila je da je za 9,6 miliona eura prodala dio imovine firmi “Easy Drive”. Mijajlovićeva firma je tada za devet miliona eura postala vlasnik 29.000 kvadrata zemljišta kod bivše fabrike Titeks i bivšeg “Vektrinog” poslovnog prostora u Baru vrijednog skoro 600 hiljada eura.

Ta Mijajlovićeva kompanija se u novembru 2021. uknjižila na veliki zemljišni kompleks od 6.286 kvadrata u Miločerskom parku koji joj je prodala Prva banka. Riječ je o zemlji koju je banka preuzela prije više od deceniju od firme “San Investments”, iza koje stoji srpski biznismen Stanko Cane Subotić, jer nije vratila kredit od 2,2 miliona eura. “Easy Drive” je nakon preuzimanja ovog zemljišta na 250 metara iznad obale između Kraljeve i Kraljičine plaže u Miločeru, upisao hipoteku u korist Prve banke od 5,1 milion eura na ime isplate kupoprodajne vrijednosti do oktobra 2024. godine. Na ovim parcelama upisana je i zabilježba restitucije koju traži Aleksandar II Karađorđević.

Firma je do prije dvije godine bila i vlasnik osam stanova od 45 do 106 kvadrata i šest garaža u luskuznom turističko-stambenom naselju Kostanjica. Te nekretnine sada se vode na “Bemax”. Riječ je o naselju “Boka Projekt” koji se nalazi kod ostrva Gospa od Škrpjela, zbog kojeg je UNESCO-a pokrenuo postupak brisanja Kotora sa liste svjetske baštine.

Da je riječ o višemilionskoj imovini pokazuje i podatak da je u katastru 2015. godine na nju bila upisana založna izjava – hipoteka jer je Prva banka dala garanciju od 6,3 miliona eura firmi “Easy Drive”. Korisnik garancije je bila firma CRBC.

Nevladina organizacija MANS je 2019. godine, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, od kompanije Monteput tražila kopiju podizvođačkog ugovora i svih aneksa između CRBC i “Easy Drive” u vezi s izgradnjom autoputa Bar Boljare. Iz Monteputa su MANS-u tada odgovorili da oni nemaju uvid u podizvođačke ugovore, ali su potvrdili da je tadašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva izdalo saglasnost za angažovanje ovog podizvođača.

Mijajlovićevog imena zvanično nema u firmi Bemax, iako godinama slovi za suvlasnika tog građevinskog giganta. On je, međutim, direktor kompanije “Alec Montenegro”, čiji je osnivač Bemax, koja je osnovana 2013. godine, posluje sa gubitkom (u 2022. od tri i po hiljade eura) i nema značajnu imovinu.

Takođe, član je Upravnog odbora firme “Arena B”, čiji je osnivač takođe Bemax, koja posluje sa gubitkom (u 2022. od 419 hiljada eura) a najznačajnija imovina je oprema od pet miliona eura.

Mijajlović je ovlašćeni zastupnik i firme “S & I Invest”, čiji je vlasnik Bemax. “S & I Invest” prema finansijskim iskazima posluje sa gubitkom (u 2022. od 372 hiljade), a skoro jedina imovina su im avansi za nekretnina od 14,6 miliona eura. U iznosu od 14,2 miliona eura imaju dug prema “matičnom i zavisnim pravnim licima”.

Mijajlović je i izvršni direktor firme “Monte Media FZCO” iz Danilovgrada, čije je sjedište u Bandićima, Opština Danilovgrad. Ova firma je osnovana 2022. godine i tada je imala gubitak u poslovanju od 28 hiljada eura. Najznačajnija imovina kompanije su avansi za nekretnine od 1,4 miliona eura, a u iznosu od 1,3 miliona eura ima dugove “prema matičnom i zavisnim pravnim licima”.

Mijajlović je do 2018. godine bio je sa Rankom Ubovićem suvlasnik kompanija “Hidroenergija Montenegro”, koja na sjeveru Crne Gore ima deset malih hidroelektrana. Sadašnji vlasnici su Ranko Radović Oleg Obradović. Ova kompanija do prije dvije godine imala je siguran otkup električne energije od oko osam miliona eura godišnje, od novca kojeg plaćaju svi građani preko računa za struju. Kompanija je nakon toga istupila iz ovog sistema i prešla na berzansku prodaju struje zbog većih cijena.

Drugi uhapšeni Golub Vojinović i Dejan Jokić suvlasnici su po 25 odsto firme “D&G” iz Podgorice, koja je registrovana za trgovinu pićima. Druga dvojica suosnivača su Saša Pekić i Boris Gačević. Ta firma je osnovana 2021. i u toj i narednoj godini ostvarila je gubitak od 30 hiljada eura.

Golub Vojinović je sa Vukašinom Vojinovićem vlasnik kompanije “Lupo D’Argento” čije je sjedište na Cetinjskom putu u Podgorici, a ta firma vlasnik je istoimenog restorana na Žabljaku na koji je do 2020. godine imala dozvolu Agencije za duvan za prodaju na malo duvanskim proizvodima.

Prema podacima iz katastra, ta firma nije vlasnik imovine, a u 2022. godini imala je neto profit od tri hiljade eura.

Cijela “Bemaxova” imperija firmi na adresi “Studentska 2A”

Kompaniji Bemax zvanična adresa je Ulica studentska 2A, na kojoj se nalazi još 13 firmi od kojih je 11 direktno povezano sa ovom kompanijom.

Ta ulica se pruža od prvog kužnog toka kod poslovnog centra “BIG” (bivša Delta) do Novog studentskog doma. “Vijesti” juče nisu mogle da pronađu tu adresu.

Na toj adresi je i zvanično sjedište “Bemaxa”, koja je u posljednje tri godine imala zvanični neto profit od 51 milion eura, kapital od 150 miliona. Prethodni, kako je i sam priznao, formalni vlasnik Veselin Kovačević je u julu 2022. godine firmu prodao Ivanu Uboviću, sinu Ranka Ubovića, za svega 750 hiljada eura.

Na toj adresi je i sestrinska firma “Genex.me” koja se sada vodi na Vlajka Dedića, kao i “Genex PG” koja se vodi na Sretena Lakušića.

Tu je sjedište i firmi čiji je Mijajlović vlasnik ili direktor “Easy Drive” i “S & I Invest”.

Na ovaj adresi je i firma “M portal” koja ima i istoimeni portal, koji slovi za mediji blizak bivšem režimu. Zvanični vlasnik firme je Zoran Vujičić, a prema stranicama portala, glavni sponzor je Bemax.

Tu je sjedište i kompanije “Gufo” registrovane za usuge hotelskog smještaja. Njen vlasnik je Željko Garić Beli, koji je kao fizičko lice jedini osnivač Ženskog košarkaškog kluba “Budućnost Bemax”.

Ta kompanija svojevremeno je, nekretninama vrijednim 4.645.000 eura, garantovala za uhapšenog bezbjednjaka Petra Lazovića.

Na toj adresi je i firma “Montim” registrovana za vađenje ruda i kamena, kao i “First Real Estate Management 3”, registrovana za promet nekretninama, a obje su u vlasništvu Bemaxa.

Tu se nalaze i “Future Hidro” i “Future Sun”, registrovane za proizvodnju električne energije, a njihov vlasnik je Ivan Ubović.

Tu je i firma “Saprom”, registrovana za hranu, piće i duvanske proizvode, u čijoj upravi su do 2015. godine bili Mijajlović i Ranko Ubović, a sadašnji većinski vlasnik je Sreten Lakušić.

Izvor: VIJESTI

Nastavi Citanje

U Trendu