Connect with us

Glas naroda

Pouke Krimskog rata

Published

on

PIŠE: Zoran ČVOROVIĆ

Rusija je u Krimskom ratu pretrpela poraz od Zapada, ali taj poraz nije bio vojnički već, po rečima istoričara Galenina, „informativni“. Kakvu pouku može izvući današnje rusko rukovodstvo?

Henri Kisindžer je početkom decembra u britanskom rusofobnom glasilu „Spektejtor“ upozorio da se približavamo trenutku u kome je Evropa već bila tokom Prvog svetskog rata, 1916. godine. To je momenat kada alternativa mirovnim pregovorima postaje totalni rat, u ovom slučaju možda i neposredni između Zapada i Rusije, nepredvidivih posledica za Stari kontinent, kako u pogledu ljudskih i materijalnih žrtava, tako i u pogledu održivosti posleratnog poretka. Kisindžerovo zalaganje za što skorije započinjanje mirovnih pregovora, i to „na temelju strateških promena koje su već ostvarene i njihovu integraciju u novu strukturu usmerenu prema postizanju mira kroz pregovore“, posredno potvrđuje da vremešni patrijarh američke spoljne politike smatra da je kolektivni Zapad u ukrajinskom ratnom sukobu već ostvario izvesnu geopolitičku dobit, koja može biti sačuvana samo ako bude u bliskoj budućnosti ozakonjena mirovnim sporazumom s Rusijom.

Dok 99-godišnjeg Kisindžera sadašnje ratne prilike asociraju na 1916. i bude žal za nikada u anglosaksonskom svetu prežaljenom Austrougarskom carevinom, njegove mirovne ponude, kao i slične ponude koje sve češće stižu s različitih zapadnih adresa, pokušavaju da stvore atmosferu nalik onoj u kojoj je zaključenjem Pariskog mira 1856. godine završen Krimski rat (1853–1856).

Bilans Krimskog rata

Kada je u pitanju Krimski rat, ne samo u inostranoj već i u ruskoj istoriografiji, dominira stav da je Rusija u njemu pretrpela poraz. Da bi se na ovaj način ocenio ishod jednog rata, potrebno je da se prethodno njegovi rezultati uporede s ratnim ciljevima neprijateljske koalicije s kojom je Rusija vodila rat. U najkraćem, velika ratna koalicija V. Britanije, Francuske i Kraljevine Sardinije, koja se 1854. pridružila Osmanskoj imperiji u ratu protiv Rusije, planirala je da oduzme od Rusije i pripoji Švedskoj Alandska ostrva i Finsku, Pribaltik pripoji Pruskoj, a Krim i Zakavkazje – Turskoj. Uz to, predviđalo se formiranje vazalne čerkeske kneževine pod turskim sizerenstvom na Kavkazu, predaja Austriji Vlaške i Moldavije, koje su do tada bile pod protektoratom Rusije, kao i obnova poljskog kraljevstva čije su istočne granice trebalo bezmalo da dopiru do Dnjepra.

Prema Pariskom mirovnom ugovoru Rusija je izgubila krajnji južni deo Besarabije i samo ušće Dunava, vratila je Turskoj u ratu oslobođenu drevnu jermensku prestonicu Kars, kao i celokupnu teritoriju na severoistoku današnje Turske oko grada Erzeruma koju je zauzela u ratu, izgubila je raniji isključivi protektorat nad kneževinama Srbijom, Vlaškom i Moldavijom, kao i kontrolu nad donjim tokom Dunava, na kome je proglašena sloboda plovidbe. I najzad, Crno more je demilitarizovano, a Rusija i Turska su izgubile pravo da poseduju vojne flote i utvrđenja duž crnomorske obale. Ubrzo se pokazalo da je klauzula o demilitarizaciji Crnog mora puka deklaracija, pa će Rusija vrlo brzo obnoviti vojnu flotu. Minimalni teritorijalni gubici Rusije u Krimskom ratu poništeni su Pariskim ugovorom, pa su Rusiji bili vraćeni manji zauzeti delovi Krimskog poluostrva, sa južnim delom grada Sevastopolja, kao i Kerč i utvrđenje Kinburn na ušću Dnjepra u Crno more.

Ekonomska blokada

Kod ocene ishoda Krimskog rata treba imati u vidu da je u njemu evropska turkofilska ratna koalicija prvi put primenila potpunu ekonomsku blokadu Rusije, pre svega putem vojne blokade svih njenih luka, od crnomorskih, preko baltičkih, do Arhangeljska na Belom moru i Petropavlovska na Kamčatki. Zbog činjenice da Austrija i Pruska nisu proglasile neutralnost, Rusija je bila prinuđena da najveći deo vojske drži na dugačkom frontu od Baltika do crnomorske obale. Ruski istoričar O. Ajrapetov zaključuje da se „u Evropi toga doba teško mogla naći država koja bi bila u stanju da skoro dve godine izdrži takvu konfrontaciju“ i to „ne samo bez ijednog saveznika već ni bez krupnih inostranih zajmova“.

Pri tome za tri godine trajanja rata Rusija je izvojevala nekoliko velikih pobeda: protiv turske flote u bici kod Sinope, uspešno je odbila pokušaje savezničkih desanta na Odesu, Nikolajev, Kronštat, Solovjecki manastir i Petropavlovsk na Kamčatki, a ostvarila je uspešan prodor u severoistočne oblasti današnje Turske. Ruska vojska je pretrpela poraz u bici na reci Aljmi na Krimu, ali je hrabri otpor 37.000 ruskih vojnika nasuprot 62.000 neprijateljskih pomogao da se dobije vreme za utvrđivanje položaja u Sevastopolju. Ruskim porazima u ovom ratu svakako treba dodati gubitak južnih delova Sevastopolja posle višednevne herojske odbrane grada. Ukupni gubici zajedničke tursko-englesko-francusko-sardinske vojske procenjuju se (uključujući i vojna lica umrla od bolesti tokom rata) na 160.000 ljudi, dok se ruski vojni gubici kreću između 100.000 i 110.000. Imajući u vidu sve gorenavedeno, teško da se može govoriti o vojnom porazu Rusije u Krimskom ratu. Pošto nije bila vojnički poražena u ratu, Rusija prema odredbama Pariskog ugovora nije bila obavezna ni da nadoknadi ratnu štetu protivničkoj strani koja nije izvojevala ratnu pobedu.

Neočekivani mir

Rusija je pristala početkom februara 1856. na mir, iako su njeni uspesi na frontovima van Krima, naročito na Zakavkaskom frontu, po rečima istoričara A. V. Jermakova, „u 1855. godini izazvali unutrašnju krizu u koaliciji“, a „Velika Britanija je sve teže uspevala da odgovori svoje iscrpljene saveznike od izlaska iz rata“. Marks i Engels su pisali da je pad turskog Karsa u ruske ruke 1855. godine bio „ponižavajući događaj za saveznike“.

Za iznenadni izlazak Rusije iz rata, koji je potom poneo epitet „krimske katastrofe“, bilo je odgovorno pre svega okruženje novog cara Aleksandra II. Na ruski presto stupio je u februaru 1855. nakon iznenadne i zagonetne smrti njegovog oca, vladara čelične volje i velikih geopolitičkih ambicija Nikolaja Pavloviča. Nova mlada generacija ruskih zapadnjaka videla je u ličnosti novog vladara šansu za ostvarenje liberalnih ideala putem tzv. konstitucionalizacije „odozgo“. Da bi se opravdala reforma ruskog državnog i društvenog uređenja prema zapadnom modelu, bio je neophodan ponižavajući poraz Rusije u ratu protiv evropskih država za koji bi bio optužen zaostali i neefikasni poredak ruskog samodržavlja nasleđen od Nikolaja I.

Po rečima A. V. Jermakova, okruženje novog cara, za razliku od veterana iz ratova s Napoleonom, bilo je spremno „ne samo da bez stida prihvati poraz nego i da preuveliča njegove razmere“. Uz to Jermakov navodi memoarska svedočanstva glavnog carskog cenzora s kraja 19. veka J. M. Teoktistova, koji beleži kako su „u vreme Krimskog rata ljudi, koji su se iznad drugih izdigli i po svom obrazovanju i po moralnim kvalitetima, želeli ne uspeh Rusije već njen poraz“, jer „ako bi imperator Nikolaj pobedio koaliciju, to bi poslužilo kao opravdanje za ozakonjenje na dugi rok omrznutog sistema upravljanja koji je postojao; misleći ljudi nisu mogli da se s tim pomire“.

Informativni rat

Tačno je da je Rusija u Krimskom ratu pretrpela poraz od kolektivnog Zapada, ali taj poraz nije bio vojnički već, po rečima vojnog istoričara Borisa Galenina, „informativni“. Po njemu, Krimski rat je bio prvi moderni „informativni rat“. Britanci su, pre svih, uspešno vodili „informativni rat“, između ostalog i stoga što su vrlo brzo uspeli da telegrafski povežu svoju crnomorsku flotu, dok ruska strana nije imala kabl s Krimskim poluostrvom. Važan element rata informacijama bila je rusofobija u britanskoj i francuskoj štampi, koja se, po rečima Milorada Ekmečića, naročito „rasplamsala posle 1854“.

Britanija se za politički, informativni i na kraju vojni sukob s Rusijom spremala još od zaključenja za nju potpuno neprihvatljivog Jedrenskog mirovnog ugovora između Turske i Rusije 1829. Na osnovu ovog ugovora, kao rezultata ruske vojne pobede, Rusija je postala jedini gospodar crnomorskog basena, Zakavkazja, donjeg Dunava, autonomnih balkanskih kneževina Srbije, Vlaške i Moldavije. Glavni nosioci rusofobne politike u Britaniji bili su liberalni vigovci kao glasnogovornici britanskih trgovaca i bankara čiji su interesi bili pogođeni ruskim protekcionizmom u crnomorskom basenu. U istom periodu vodeći britanski propagandista-rusofob bio je Dejvid Urkvart.

Rusofobija Marksa i Engelsa

Tokom Krimskog rata važnu ulogu u rusofobskoj propagandi u Britaniji imali su K. Marks i F. Engels, koji su u štampi redovno analizirali ratna zbivanja. Daleko pre rata britanska propaganda je formirala i širila u evropskom javnom mnjenju, ali i među ruskim zapadnjacima, negativni stereotip o Nikolaju I kao „tiraninu“, „militaristi“ i „verskom fanatiku“. Analizirajući međunarodne odnose u 1853. godini, Marks veli da „na evropskom kontinentu faktički postoje samo dve sile: Rusija sa svojim apsolutizmom i revolucija s demokratijom“.

Osnivač marksizma je delio stanovište britanskog ministra inostranih poslova, vigovca grofa Džordža Vilijema Frederika Vilersa, po kome je u Krimskom ratu „civilizacija vodila bitku protiv varvarstva“. Kritikujući lorda Palmerstona za isuviše blagonakloni odnos prema carskoj Rusiji, Marks brani ključne geopolitičke interese britanske plutokratije u dunavskom i crnomorskom basenu sledećim uvidom: „Zahvaljujući staranju plemenitog lorda došlo se do toga da u 1853. g. brodski saobraćaj na Dunavu bude zabranjen, a da žito trune u Sulinskom rukavcu, dok u isto vreme Francuskoj, Engleskoj i Južnoj Evropi preti glad. A Rusija je, po rečima ’Tajmsa’, kao dodatak drugim svojim posedima zavladala još i gvozdenim vratima između Dunava i Ponta Evksinskog (Crno more). Rusija je stekla ključ za Dunav, svojevrsni kalauz ka žitnim ambarima, koje ona može koristiti uvek kada politika Zapadne Evrope bude zaslužila kaznu.“

Mirovni sporazum i revolucija

Izgubivši informativni rat pre svega u redovima sopstvene intelektualne elite i birokratije, Rusija je u uslovima iznenadne smene na prestolu pristala da zaključi mir posle vojnički neizgubljenog rata. Iako su teritorijalni gubici predviđeni Pariskim mirovnim sporazumom bili za Rusiju simbolični, ovaj ugovor je Rusiju učinio drugorazrednom državom na Balkanu i u širem crnomorskom basenu. Odluke Berlinskog kongresa kojima su poništeni rezultati pobedonosnog rusko-turskog rata 1877-1878. samo su naknadno potvrdile da Rusija u nametnutom okviru evropskog sistema ravnoteže snaga ne može da vodi samostalnu politiku. U tekstu iz 1941. godine u kome se kritički osvrće na zaključke iz Engelsovog članka o ruskom carizmu, J. V. Staljin zaključuje: „Od Krimskog rata ona (Rusija) nije više vodila samostalnu spoljnu politiku već je samo tapkala za politikom zapadnih država, žrtvujući u njihovu korist svoje nacionalne interese i služeći kao njihov pomoćni resurs.“

Završetak Krimskog rata je najteže posledice proizveo u unutrašnjem političkom i društvenom životu. „Ne postigavši svoje ciljeve u otvorenom oružanom konfliktu evropska koalicija je uspela da ozbiljno podrije osnove životne snage Rusije“, veli istoričar Jermakov, i dodaje: „Zemlja je naglo počela da gubi one unutrašnje staleško-korporativne mehanizme, koji su do tada obezbeđivali relativnu unutrašnju stabilnost.“ Nakon izlaska iz Krimskog rata vojska je izgubila centralnu ulogu koju je do tada imala u ruskoj državi. Reforme koje je sproveo Aleksandar II, a koje je tehnički već pripremio Nikolaj Pavlovič, nisu uspele da spreče bujicu nihilista i „novih ljudi“, čija je pojava šezdesetih i sedamdesetih godina 19. veka zloslutno najavila revolucionarnu 1917. Jednom rečju, Februarska i Oktobarska revolucija došle su, između ostalog, i kao zakonomeran plod spoljnopolitičke pozicije u kojoj se Rusija našla nakon zaključenja prevremenog i nepotrebnog mirovnog sporazuma s kolektivnim Zapadom kojim je završen Krimski rat.

Niti današnji Zapad, koji deli Marksove geopolitičke strahove i ponavlja izanđale Engelsove rusofobske floskule, može imati u ruskom društvu onu popularnost koju je posedovao sredinom 19. veka, niti je današnju Rusiju posle nebrojnih iskustava s verolomstvom političkog Zapada više moguće prevariti lukavstvom mirovnih ponuda. Sudeći po nedavnoj izjavi Vladimira Putina, za šefa ruske države teško da mogu postojati zablude kada su u pitanju krajnji ciljevi Zapada: „Politika naših geopolitičkih oponenata usmerena je na cepanje istorijske Rusije. A naš cilj je drugačiji – ujedinjenje ruskog naroda.“

Izvor: Pečat

Glas naroda

Knežević: Stav oko Kosova ne mijenjam, odluku o mom ulasku u Vladu donijeću u konsultaciji sa organima DNP-a

Published

on

Odluku o eventualnom mom ulasku u Vladu na čelu sa Milojkom Spajićem donijeću u konsultaciji sa stranačkim organima. Ja sam svoj ključni politički cilj – pobjedu nad Milom Đukanovićem već ostvario, tako da je sve drugo, makar što se mene tiče, manje važno, smatra lider DNP-a Milan Knežević.

Knežević je u intervjuu za Večernje Novosti kazao da Spajićeva Vlada može napraviti dobre rezultate na unutrašnjoj koheziji i poboljšanju socioekonomskih uslova života svih građana.

Sudeći po dosadašnjim glasanjima u Skupštini, deluje da Spajićeva vlada ima veću podršku od Abazovićeve i Krivokapićeve. Ali, prošlo je tek mesec dana, tako da prave i konkretne rezultate možemo očekivati u sledećih godinu dana. Ono što je meni izuzetno važno jeste poboljšanje odnosa sa Srbijom i realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata koji su od velikog značaja za Crnu Goru“, dodao je Knežević.

Prema njegovim riječima, i prije potpisivanja koalicionog sporazuma, Spajiću je “jasno saopštio da ne pristaje na bilo kakva ideološka prevaspitavanja i savijanje nacionalne kičme”.

Spreman sam da stavimo moratorijum na sva pitanja koja nas dijele, ali svakako nisam spreman da zbog bilo koje funkcije pljunem na sebe, svoje pretke i svoje potomke. U tom pravcu moj stav oko Kosova kao sastavnog dijela Republike Srbije nije se promijenio, niti ga bilo ko može promijeniti. Moj dosadašnji politički angažman bio je ispunjen beskopromisnom borbom koju sam svjedočio robijama, montiranim sudskim procesima, protestima, progonima porodice i ni u jednom trenutku nisam zažalio zbog svojih odluka. Vjerovatno bih prilikom sastavljanja i ove vlade imao bolju startnu poziciju da sam bio spreman na revidiranje ključnih ideoloških i programskih načela. Iskrivljeni narativ o takozvanoj pragmatičnosti u politici kao vrhunskom modelu ponašanja podrazumeva da budete spremni za svaku izdaju, naloge i uloge koje od vas prave karikaturu i političku krpu. Mnogo sam srećan što nikad nisam bio dio tog maskenbala u kom mnogima i nisu bile potrebne maske”, poručio je Knežević.

Govoreći o svom koalicionom kolegi i predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, Knežević je kazao da je uvjeren da će Mandić svojim iskustvom, autoritetom i državničkim kapacitetom dati pun doprinos u zakonodavnoj vlasti.

Ono što je veoma bitno jeste da Srbi u Crnoj Gori više nikad ne prolaze kroz institucionalnu golgotu privatne države, ali i da se i mi u vršenju vlasti ne ogriješimo ni prema jednom narodu i građaninu, jer bi onda bili isti kao oni protiv kojih smo se borili svih ovih decenija“, zaključio je Knežević.

Nastavi Citanje

Glas naroda

Nije svjetski rat, već je svijet u ratu

Published

on

PIŠE: Veljko ZELJKOVIĆ (Glas Srpske)

U posljednje dvije godine zapanjujući broj oružanih sukoba je započeo, obnovljen ili eskalirao. Neki su bili potpuno zamrznuti, što znači da strane nisu izdržale direktnu borbu, drugi su dugo ključali, što je značilo da su borbe na niskom nivou povremeno izbijale. Sada su svi postali aktivni.

Lista obuhvata ne samo ratove u Gazi i Ukrajini, već i neprijateljstva između Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, borbe u istočnom Kongu, previranja u Sudanu od aprila i krhki prekid vatre u Tigraju koji čini se da je Etiopija spremna da se “razbije” u bilo kojem trenutku. Sirija i Jemen nisu baš bili tihi tokom ovog perioda, a bande i karteli neprestano prijete vladama, uključujući one na Haitiju i Meksiku. Naravno tu je i mogućnost izbijanja velikog rata u istočnoj Aziji, poput vojne invazije Kine na ostrvo Tajvan, ali i najnovija akcija venecuelanske vojske usmjerena na Gvajanu. Sve njih podstiču veliki trgovci oružjem, nebitnost Ujedinjenih nacija, opadajući uticaj SAD te sveprisutnost dezinformacija i manipulacija medijima.

Kaskada sukoba

Upozorava na ovo američki profesor političkih nauka sa Univerziteta u Čikagu Pail Post, pozivajući se na program podataka o sukobima, koji prati ratove na globalnom nivou od 1945. godine. On je 2022. i 2023. godinu označio kao najkonfliktnije na svijetu od kraja hladnog rata.

Još u januaru 2023. godine, prije nego što su mnogi od navedenih sukoba izbili, i zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Amina Mohamed oglasila je alarm, napominjući da je mir “pod ozbiljnom prijetnjom” širom svijeta. Naizgled kaskada sukoba dovodi do jednog očiglednog pitanja – zašto? Prema riječima Pola, rasprostranjenost rata, a ne samo njegova upornost, sada bi mogla biti naša budućnost”.

Odgovarajući na pitanje “zašto se sve ovo dešava” Pol kaže da postoje tri teorije koje mogu objasniti ovaj negativni fenomen, a koja god bila ispravna, ishod sugeriše da će se sukobi vjerovatno nastaviti “razmnožavati” još neko vrijeme.

Vojna industrija

Ono što je takođe interesantno u ovoj priči jeste i nedavno objavljeni podataka kako je rat u Ukrajini pokrenuo američku vojnu industriju na nivo neviđen decenijama. Potvrdili su to i iz Ministarstva odbrane SAD, navodeći kako je ono u proteklom periodu naručilo opremu vrijednu više od 27 milijardi američkih dolara od 37 dobavljača. Dodali su i da su od početka rata u Ukrajini SAD dale oko 44 milijarde dolara pomoći Ukrajini. Pomoć je pružena ili nakon predsjedničkih odluka, gdje se oprema izvlači iz vojnog inventara i šalje u inostranstvo, ili putem Inicijative za pomoć u bezbjednosti Ukrajine, gdje vlada direktno sklapa ugovor sa vojnom industrijom.

Prvo objašnjenje je slučajnost – odnosno, današnju količinu ratova trebalo bi posmatrati kao nešto više od niza nesrećnih događaja koji se mogu ponoviti ili pogoršati u bilo kojem trenutku. Iako je ova teorija možda razumna, nije umirujuća niti pomaže u predviđanju kada će se sukobi pojaviti ili koje će razmere na kraju poprimiti.

Iako se slučajnosti svakako događaju, trenutni sukobi događaju se, ipak, u vrijeme velikih promjena u međunarodnom sistemu. Čini se da je era Pac Americane završila, a SAD više nisu toliko moćne da kontrolišu čitav svijet, navedeno je u Polovoj analizi.

Do 2010. SAD su se zaglavile u dva izgubljena rata i oporavljale su se od finansijske krize. Svijet se takođe promijenio, a moć se razlila s jedinstvenog pola Vašingtona na više sila u usponu.

Takmičenje velikih

Pol u svojoj analizi podsjeća i na riječi nekadašnjeg državnog sekretara SAD Džona Kerija, koji je 2013. rekao: “Živimo u svijetu koji više liči na 18. i 19. vijek”, a multipolarni svijet, u kojem se nekoliko velikih sila takmiči za prednost na globalnoj pozornici, krije potencijal za više sukoba, velikih i malih.

Konkretno misli se najviše na Kinu, koja se pojavila kao velika sila koja želi da utiče na međunarodni sistem, bilo iskorišćavanjem ekonomske privlačnosti svoje inicijative “Pojas i put” ili vojnom revizijom statusa kvo u svom regionu.

Rusija nema kinesku ekonomsku snagu, navodi dalje Pol u svojoj analizi, ali i ona nastoji da dominira svojim regionom, uspostavi se kao uticajan globalni igrač i da revidira međunarodni poredak.

Obje su zemlje dovoljno jake da poremete međunarodni poredak pod vođstvom SAD, koristeći osjećaje koje dijele sa zemljama širom globalnog Juga. A takmičenje velikih sila može biti recept za nered.

Ta multipolarnost nije jedina promjena koja prethodi sadašnjem talasu sukoba. Ali, druge promjene, poput klimatskih promjena i posljedice virusa korona, kao da upućuju na multipolarnost, ako ne kao uzrok, onda kao faktor neefikasnosti globalnog odgovora, a time i rizika prema još većem sukobu. To znači da se saradnja koja je neophodna ne može odvijati u sistemu u kojem se velike sile stalno takmiče.

Unakrsna vatra

Rat u Ukrajini, najveći rat u Evropi od Drugog svjetskog rata i rat koji će se nastaviti i nakon 2024. godine privlači pažnju međunarodnih aktera koji bi inače bili u dobroj poziciji da spriječe eskalaciju bilo koje od navedenih kriza.

Ovaj slučaj nije isto što i distrakcija velikih sila, u kojoj se najmoćnije države svijeta jednostavno ne uspijevaju fokusirati na nove krize. Umjesto toga velikim silama nedostaje diplomatski i vojni kapacitet da odgovore na sukobe izvan Ukrajine i drugi akteri to znaju.

Tu je i rat u Gazi. Budući da su velike sile svoje diplomatske i vojne resurse fokusirale na Ukrajinu, Hamas je procijenio da je međunarodno okruženje prikladno za napad na Izrael.

Ova tri objašnjenja – slučajnost, multipolarnost, ruski rat u Ukrajini – međusobno se ne isključuju. Ako ništa drugo povezana su, jer su ratovi složeni događaji. Takođe pad američke hegemonije doprinosi rastućoj multipolarnosti, a takmičenje velikih sila sigurno je hranilo odgovor Zapada, koji je najčešće bio preko “posrednika”.

Posljedica toga je da su drugi uhvaćeni u unakrsnu vatru velikih sila ili će sami pokušati zapaliti požar. Čak i ako se nijedan od ovih ratova ne izdigne na nivo trećeg svjetskog rata, oni će svejedno biti razorni. Ne moramo biti u svjetskom ratu da bismo bili u svijetu u ratu, poručio je Pol, na kraju svoje analize.

Nastavi Citanje

Glas naroda

Medojević: Organizovani kriminal u Crnoj Gori ima politički background

Published

on

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević izjavio je u emisiji “Slobodna zona” sa Draženom Živkovićem na Prvoj televiziji da strane službe odavno pored šverca cigareta prate i šverc kokaina.

Negdje 2000. godine kada su se dešavala ubistva, crnogorski regionalni kartel biva povećan na svjetski nivo i počinju da švercuju i kokain. Strane službe su do tada pratili duvanski kartel i znali su da sami vrh države stoji iza toga. Milo Đukanović je trebao biti uhapšen još tada“, kazao je Medojević.

On dodaje da je Đukanović došao do projekta nezavisnosti kako bi se obezbijedio od gonjenja.

Ja kao suverenista sam shvatio da se pravi pakt sa đavolom i da će Đukanović dobiti podršku globalne duboke države i dobiti zaštitu za kriminalne poslove a zauzvrat obavljati zadatke. Bivši ambasador Montgomeri je to i priznao. Građani Crne Gore sada vjerovatno pažljivije doživljavaju ovo što sam ja pričao a to je da je organizovani kriminal u Crnoj Gori političkog background-a“, dodao je je lider PzP-a.

On tvrdi da su Pljevlja bila centar za šverc a da je luka Bar bila transportna zona jer nisu posjedovali skener.

Ako se pokazala tačna moja pretpostavka da je organizovani kriminal političkog profila a ne krivično-pravnog, onda dolazimo do činjenice da su ti klanovi nastali u kabinetu predsjednika Vlade Mila Đukanovića i u DPS-u. Zbog toga sam ja često govorio da je Crna Gora Kolumbija na Jadranu“, kazao je Medojević.

„Zoran Lazović bio logistika za prevoz pošiljki“

Tvrdi i da je Đukanović tada bio na čelu države a duvanski kartel nastaje preko SDB-a i njima bliskih tajkuna.

To je bio državni posao i stvorila se priča da to mora da se radi zbog plata i penzija“, podvukao je on.

Medojević podvlači da postoje mnogi slojevi ovog posla.

Imali ste kriminalizaciju pomorstva gdje su regrutovani ljudi na Banovom brdu da budu kuriri. Napravljena je kriminalna korporacija podržana od strane DPS-a, koji su političko krilo transnacionalnog kriminala. Ustavom i Zakonom postoji ta mogućnost“, podvukao je on.

Preko vlasti su oni uzeli ANB, tvrdi Medojević i dodao da je Zoran Lazović pored te funkcije koju, kako kaže nisu ni obavljali, već su bili logistika za siguran prevoz tih pošiljki.

Ovo je bio raj za stvaranje kartela. Postajete poslovni partneri sa tim ljudima, možete dobiti crnogorski pasoš… Oprali su milijarde evra preko banaka koje su povezane sa porodicom Đukanović. Vidjeli ste kako su oni ulazili i izlazili iz Crne Gore. Raj na zemlji i to je Đukanović iskoristio. Došlo je do onoga do čega uvijek dođe – međusobne alavosti“, podvukao je Medojević.

Kokain se proizvodi u džunglama Kolumbije, objašnjava on, od strane ljevičarske gerile, a kilogram, od koga se dobije 3, a kilogram takvog kokaina košta 225.000 evra.

Činjenica koja ide u prilog težini ovog problema je to što cijena kokaina raste, kao i profit, i tako je Crna Gora bila lagana žrtva“, kazao je Medojević.

„Abazović laprda, šverc cigareta je nastavljen“

Govoreći o švercu cigareta – i dalje se sprovodi a sve što Dritan Abazović govori je obično laprdanje.

Šverc cigareta će stati onda kada premijer ne bude na njihovom platnom spisku. Zdravko Krivokapić od maja 2021. godine je isto na spisku. 96 šlepera je tada prošlo. Svi ti ljudi koji su se bavili švercom nisu bili u Crnoj Gori od avgusta 2020. do maja 2021. kada su vidjeli da Krivokapić jedva čeka da se taj šverc nastavi. Tu je bio i Spajić i Vukšić, koji je bio advokat jednog od vođa Kavačkog klana“, podvukao je Medojević.

Abazović i Krivokapić, dodaje, nisu pokretali nikakve akcije povodom ovoga, a zapadni partneri su sumnjali da informacije koje su prosleđivane njima dvojici od strane zapada, završavaju kod onih koji trebaju biti pod istragom.

Sjećate se kokaina u Zeti… Amerikanci daju operativne informacije ali ne svima. Kako niko nije došao da pokupio 1.500 tona kokaina? Neko je provalio da ga DEA prati, ako ga nisu sad uzeli tunelom. Sjećate se Volija. Tone kokaina na ulici su više stotina miliona evra. Zbog 200 kilograma su ovamo gubili životi. Tu se ne prašta ni kilogram, a kamoli tone“, podvukao je on.

„SKY je validan dokaz – kakva je poruka kada se Đukanović još uvijek mirno šeta?“

U SKY aplikaciji se vide da se ključni ljudi tužilaštva koriste u međusobnim obračunima klanova.

Belivuk i Miljković su došli u Crnu Goru kada je DPS pao. Zato sam tražio čišćenje od plaćenika mafije jer sa tim ljudima nema budućnosti. Ti ljudi nikada neće raditi po zakonu. Jedno je kad je neko korumpiran u Upravi poreza, a potpuno drugo kada je u pitanju vrh policije i obavještajnih službi“, kazao je Medojević.

„Aco pobjegao u Ženevu čim je DPS izgubio vlast, tamo je jedna od najvećih stanica najveće svjetske obavještajne službe“

Akcija, dodaje, mora početi od strane naroda i uporedio je italijansku Cosa Nostru gdje se nisu digli političari, već je narod podigao revoluciju.

Građani ne mogu da stoje i čekaju da neko umjesto njih riješi ovaj problem. Ova bolest je u metastazi i zahvatila je sve organe. Niko ne smije Mila Đukanovića da pozove na odgovornost. Komunikacija preko SKY aplikacije se koristi sudovima EU kao zakonito stečen dokaz. Mislim da je juče bilo suđenje u Italiji protiv narko bossa koji je imao svoje ostrvo u Dubaiju. U njegovom suđenju se koristi SKY aplikacija. Kakva je poruka kada svaki dan o tim porukama čitamo – pa zna se ko je na vrhu piramide, a Zdravko Krivokapić mu priča da je poštovani predsjednik“, podvukao je Medojević.

Tvrdi da Đukanović mirno živi u Crnoj Gori iako njegov brat, čim gubi vlast, seli se u Ženevu.

Zašto u Ženevu? U Ženevi je jedna od najvećih stanica najveće svjetske obavještajne službe“, kazao je on.

Komentarišući popis, Medojević tvrdi da je znao da će Spajić pristati na sve jer su razvili servilni mentalitet.

Da se DF ovako ponašao nikad Đukanović ne bi bio smijenjen“, jasan je on.

Komentarišući popis stanovništva, Medojević tvrdi da će biti interesantno koliko imamo Rusa i Ukrajinaca, kao i Turaka.

Možda ruski bude tražen kao jezik u službenoj upotrebi“, tvrdi Medojević.

Nastavi Citanje

U Trendu